smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till små rosorna förskolan i Malmö

Förskolan vilar på demokratins grund.

Barn och pedagoger skapar verksamheten och miljön tillsammans utifrån ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. För oss är det viktigt att främja delaktighet, inflytande, samspel och empati.

Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lustfylld och alla skall känna att de är en tillgång. Alla i förskolan, barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna att de vistas i en miljö fri från kränkningar och diskriminering. Den ska vara väl anpassad för kreativitet, ge lust och stimulera lärande. Vi ska ha en miljö där vi tar hand om varandras förmågor och tillsammans utvecklar dessa. Barnen ska uppleva att de tas på allvar och att alla vuxna visar dem respekt.

Genom att främja nyfikenheten vill vi lägga grunden för ett livslångt utforskande och lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt. Fokus ligger på processen snarare än det färdiga resultatet. Vi vill ge erfarenheter som leder till en stark tro på den egna förmågan.

Om förskolan – Verksamhet

Små rosorna förskolan startades i januari 1999 och ligger i Herrgården, ett område i stadsdelen Rosengård. Alla barn på vår förskola har en eller båda vårdnadshavare födda i utlandet och därför har alla barn svenska som andra språk.

Majoritet av barn har arabiska och somaliska som modersmål.

Små rosorna förskolan är ett aktiebolag med 105 barn.

På de sju avdelningar arbetar 21 personer - 7 förskollärare och 14 barnskötare.

Arbetet på förskolan byggs på läroplanen för förskolan, Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen. Utifrån dessa styrdokument och barnens behov och intresse utformas utbildning och undervisning på Små rosorna förskolan.

Vår verksamhetsidé är att utmana och stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

Läs mer - Plan mot diskriminering och kränkande behandling