smarosor@hotmail.com

+46 (0) 76 165 94 83

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt

Vi vill bjuda in barnen till inflytande och delaktighet i deras vardag på vår förskola och skapa en förståelse för att allt är föränderligt och kan påverkas.

Vi vill bemöta barn med öppenhet och glädje. Vår nyfikenhet på barnens lärande ska skapa en vilja och lust att utforska tillsammans med dem.

För att kunna utveckla barnens teorier måste vi behärska lyssnandes konst.

Med ett intresse för barns lärande kan vi ställa reflekterande frågor som utvecklar barnens egna tankar. I samspel med andra kan barnet pröva sina teorier och utveckla sitt tänkande så att det leder till nya upptäckter.